ĐẦU NỐI QUANG SC/APC

ĐẦU NỐI QUANG SC/APC
– Chuẩn Single mode, simplex
– Kết nối connector SC to SC
– Màu xanh green
– Suy hoa IL<=0.2dB
– Suy hao phản xạ RL>=60dB